Provincie Limburg, besluit Wet bodembescherming Reinaldstraat / Nieuweweg in Valkenburg, LI094400193

Bekendmaking voor meldingen in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburg.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen valkenburg
  2. Provincie Limburg, besluit Wet bodembescherming Reinaldstraat / Nieuweweg in Valkenburg, LI094400193

meldingen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben ingestemd met het evaluatieverslag van de uitgevoerde bodemsanering. Locatie: Hoek Reinaldstraat-Nieuweweg in Valkenburg, kadastraal bekend gemeente Valkenburg, sectie A, nummers 3298 en 3300. Datum besluit: 14 april 2024 Projectcode: LI094400193 Rechtsbescherming Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl. Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing onder ‘Hoe dient u uw bezwaar in?’ Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 99 99

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.